lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Affärsjuridisk grundkurs, 30 hp

kurskod: HARA15

Affärsjuridisk grundkurs består av två delkurser; Juridisk översiktskurs och Företagsjuridik 1.

Delkurs I (Juridisk översiktskurs, “Jöken”) är en översiktskurs i affärsjuridik med målsättningen att studenterna ska bli förtrogna med juridisk metod samt få en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på de områden som är speciellt relevanta för ekonomiska yrken. Tyngdpunkten ligger på förmögenhetsrätten, särskilt avtalsrätt, köprätt och associationsrätt. Kursen är obligatorisk inom ekonom- och revisorsutbildningen.

Delkurs II (Företagsjuridik I) fokuserar på förmögenhetsrätten med handel och avtal ur ett företagsperspektiv. Kursen inleds med ett studium av juridisk metod, rättskällor och civilprocessrätt. Därefter tematiseras ett urval av centrala handelsrättsliga områden såsom avtalsrätt, köprätt och krediträtt. Studenterna tränas i att identifiera, klassificera och söka lösning på rättsliga problem inom kursens ram samt i förmågan att läsa, upprätta och kritiskt granska olika typer av avtal.

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, diskussioner och seminarieövningar. Varje delkurs avslutas med en skriftlig tentamen om 15 hp vardera. Minst 75 % aktivt deltagande vid seminarierna i delkursen Juridisk översiktskurs ett obligatoriskt moment på kursen och ett villkor för att få tentera. Resultatet från de båda delkurserna räknas samman och utgör ett betyg på hela kursen.

Denna kurs ges sista gången VT 2021. Kursen ersätts fr.o.m. HT 2021 av HARA70 Affärsjuridisk grundkurs.

Schema

HARA15 Schema VT 2021

Kursplan och litteraturlista

HARA15 Kursplan

HARA15 Kurslitteratur Juridisk översiktskurs VT 2021

HARA15 Kurslitteratur Företagsjuridik I VT 2021